Integritetspolicy

Bakgrund

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft som skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras skydd av personuppgifter. Wefirewall AB:s medarbetare och konsulter värnar om att skydda de registrerades rättigheter enligt dataskydds- förordningen.

Personuppgiftsansvarig

Wefirewall AB, org. 559271-5147, är personuppgiftsansvarig så som juridisk person. Som personuppgiftsansvarig finns ett ansvar för att de personuppgifter som behandlas i IT-konsultens eller dess personuppgiftsbiträdens försorg behandlas på ett korrekt och säkert sätt samt att de registrerades rättigheter efterlevs.

Personuppgifter vi behandlar

En personuppgift är varje uppgift som ensamt eller i kombination med andra uppgifter avser att identifiera eller identifierar en fysisk person. Det kan exempelvis handla om namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadresser.

Vi behandlar personuppgifter för att komma i kontakt med och besöka våra kunder samt i övrigt för att kunna fullgöra vårt uppdrag. Vidare behandlas personuppgifter i redovisnings- och fakturerings- ändamål. Personnummer behandlas för att kunna göra rutavdrag.

Vår behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Personuppgifter behandlas när det är nödvändigt i enlighet med särskilda, uttryckligen angivna och berättigade ändamål. Vi utför ett löpande arbete för att minimera antalet behandlade personuppgifter samt för att de uppgifter som behandlas alltid ska vara korrekta och aktuella. Personuppgifter sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt, se mer nedan. Personuppgifter behandlas på ett säkert sätt då vi företagit nödvändiga organisatoriska och tekniska åtgärder.

Vi behandlar enbart personuppgifter när det föreligger en legitim grund enligt artikel 6 i dataskyddsförordningen. Som IT-konsult behandlar vi personuppgifter som ett led i att fullgöra vårt uppdrag. Ett uppdragsavtal kan ingås med en fysisk person vars personuppgifter då behandlas. Vi ingår även uppdragsavtal med juridiska personer varpå dess arbetstagares, så som kontaktpersoners, personuppgifter kan komma att behandlas i syfte att fullgöra uppdraget.

Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Måste jag tillåta cookies?

Denna webbplats använder endast cookies för att säkra en bra funktionalitet på hemsidan. Utan cookies kan du dock fortfarande titta på sidor och artiklar på hemsidan, men vissa funktioner kan bete sig oväntat.

Om du vill uppleva full funktionalitet utan att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: “Inkognitofönster” (Chrome), “Privat fönster” (Firefox) eller “InPrivate-fönster” (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.

Tredjepartscookies

Vi använder Google Analytics och Ads som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för vår marknadsföring. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.

Dina rättigheter

Tillgång

Du har rätt att begära ett kostnadsfritt registerutdrag där det framgår om vi behandlar personuppgifter om dig och i förekommande fall vilka personuppgifter och på vilket sätt. Skulle registerutdraget medföra en omfattande arbetsinsats kan en kostnad komma att tas ut. För att erhålla ett registerutdrag kommer personen uppgifterna avser få legitimera sig på IT-konsultens kontor för att säkerställa att rätt person erhåller rätt uppgifter.

Rättelse och radering

För det fall du upptäcker att personuppgifter om dig inte stämmer ber vi dig att kontakta oss så snart som möjligt. Vi kommer på din begäran rätta dina personuppgifter utan dröjsmål. Vi rättar också de personuppgifter vi finner vara felaktiga på eget initiativ. Vidare kan du även begära att vi raderar personuppgifter om dig, ”rätten att bli bortglömd”.

Invändningar och begränsning

Du har rätt att invända mot hur vi behandlar personuppgifter om dig samt begära att vi begränsar behandlingen av personuppgifter om dig.

Dataportabilitet

Du kan begära att vi överför personuppgifter om dig till tredje part som du anvisar.

Gallring av personuppgifter

Vi raderar personuppgifter när vårt uppdrag avslutats eller efter den längre tid som lagen kräver. Exempelvis kommer namnet på kundens kontaktperson eller kunden och dennes adress stå på fakturor som sparas i enlighet med bokföringslagens regler.

Överföring av personuppgifter

Vi lämnar enbart ut personuppgift till utomstående när det finns en överenskommelse mellan dig och Wefirewall AB, när vi nödgas fullgöra en lagstadgad skyldighet, ska efterkomma myndighets eller domstolsbeslut eller när vi anlitar en konsult som utför ett uppdrag för vår räkning.

När vi arbetar tillsammans med konsulter, s.k. personuppgiftsbiträden, finns personuppgiftsbiträdes- avtal på plats. Ett personuppgiftsbiträdesavtal säkerställer att personuppgiftsbiträdet följer dataskyddsförordningen. Personuppgiftsbiträdena följer våra anvisningar i sitt arbete.

Överföring av personuppgifter till tredje land

I dagsläget finns ingen avsikt att lämna ut personuppgifter till tredje land. Om uppgifter överförs till tredje land krävs lagstöd enligt GDPR artikel 44-50.

Personuppgiftsincident

Wefirewall AB har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att tillgodose säkerheten rörande personuppgifter. Om du skulle upptäcka att en säkerhetsincident har inträffat där en eller flera personuppgifter oavsiktligen röjts ombeds du att kontakta IT-konsulten så snart som möjligt.

Om du är missnöjd

Om du skulle vara missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss så snart tillfälle ges. Anser du att vi behandlar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du även lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan även vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@wefirewall.se eller adressen nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig:
WeFirewall AB org. 559271-5147
Postadress: Vanadisvägen 22a, 113 46 Stockholm
Mailadress: info@wefirewall.se
Telefonnummer: 08-41 000 340
Webbadress: wefirewall.se