Kontinuitetsplanering, incident- och krishantering

Behovet av kontinuitet, incident- och krishantering har blivit allt viktigare inom såväl privata som offentliga organisationers säkerhetsarbete. Vi har lång erfarenhet av att analysera enskilda verksamheters specifika behov, förutsättningar och kravbilder, och därefter skräddarsy lösningar för kund. Ett långsiktigt, strukturerat och balanserat riskperspektiv med tydliggjord riskacceptans bidrar till en resilient verksamhet och skapar förutsättningar för beslutsfattande baserat på väl övervägda affärs- eller verksamhetsrisker.

Kontinuitetsplanering (även kallad Business Continuity Management BCM)

Kontinuitetshantering syftar till att hjälpa organisationer att uppnå resiliens gällande dess mest kritiska leveranser och funktioner. Kontinuitetshantering kan beskrivas som en systematisk process för att identifiera organisationens mest kritiska och skyddsvärda leveranser och funktioner och vidta åtgärder för att dessa skall klara turbulens.

Kontinuitetsarbetet leder till att organisationen blir bättre på att hantera förluster av delar av eller hela den operativa förmågan med minimal förlust av kritiska funktioner eller leveranser. Vi stöttar organisationer i detta arbete. Vi utgår alltid från en kombination av lång erfarenhet och applicerbara ISO-standarder (ISO 22301) för att ge optimalt stöd.

Vi erbjuder stöd till att identifiera kritisk verksamhet och framtagande av en strategi. Vi genomför riskanalys och konsekvensanalys samt bistår med framtagande av kontinuitetsplan. Därtill bistår vi även med avbrottsplaner för de situationer när reaktiv hantering blir nödvändig. För att säkra efterlevnad erbjuder vi metodstöd för förvaltning och uppföljning av era planer, samt testning och övning.

Krisplan – fristående, eller som del a en krisorganisation blir allt viktigare för att kunna hantera oönskade händelser på ett resurseffektivt sätt. För att säkra verksamhetens arbetsmiljö, ekonomi och varumärke är det viktigt att ha en etablerad och uppdaterad krisplan. Vi erbjuder stöd till att utveckla långsiktiga krisorganisationer. Det omfattar även stöd i utveckling av verksamhetsstrukturer och roller. För att kunna verka proaktivt hjälper vi organisationen i att utveckla varningssystem. Som en strategisk partner erbjuder vi uppföljande stöd och rådgivning.

Incident- och krishantering

Incident- och krishanteringsarbete innefattar att förebygga incidenter och kriser, förbereda för dem, hantera dem samt återställa verksamheten efter dem. Incident- och krishanteringsarbete är viktigt för alla typer av organisationer för att leva upp till kravbilder, ansvar och minimera risken för skadepåverkan på varumärket, ekonomin och verksamheten i händelse av incident eller kris. En etablerad och välövad krishanteringsorganisation har större möjlighet att kunna hantera en kris utan kritiska förluster.

Vi stöttar både privata och offentliga organisationer i varje del av detta arbete. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv att bygga upp varje del av organisationers krisberedskap och förmåga, men kan även erbjuda stöd med enskilda delar. Vi genomför övningar, vilket är ett effektivt sätt att snabbt utveckla en organisations förmåga att agera under kris, utvärdera planer, utbilda och träna personal eller göra förmågeanalyser på krisorganisationer. Vi erbjuden kvalificerad mediaträning för ledningsgrupper och nyckelpersoner.

Inom incidenthantering erbjuder vi rådgivning och metodstöd för att utveckla organisationens förmåga att hantera olika typer av incidenter, samt stöd till incidentrapportering enligt GDPR och NIS-direktivet. Vi utgår från applicerbara ISO-standarder (ISO27000).

För att proaktivt kunna förbereda organisationen för incidenter och krissituationer erbjuder vi stöd i planering, genomförande och utvärdering av övningar. Vi har lång övningsledningserfarenhet och skräddarsyr övningars omfattning och nivå, utifrån organisationens förmågor, förutsättningar och mål. Övningar genomförs som spel, workshops, skrivbordsövningar eller funktionsövningar – utifrån kundens behov och önskemål.

Utbildningar inom incident- och krishantering

  • Grundutbildning incident- och krishantering
  • Påbyggnadsutbildning incident- och krishantering